Za­tvor­ske i nov­ča­ne ka­zne za po­sre­do­va­nje u pro­sti­tu­ci­ji

Mi­haj­lo Mak­si­mo­vić pri­znao je da je or­ga­ni­zo­vao pru­ža­nje sek­su­al­nih uslu­ga

Vi­ši sud u Be­o­gra­du osu­dio je Mi­haj­la Mak­si­mo­vi­ća i nje­go­vog bra­ta Du­ša­na Mi­len­ko­vi­ća na ka­zne za­tvo­ra zbog po­sre­do­va­nja u tzv. elit­noj pro­sti­tu­ci­ji.

Mak­si­mo­vić je osu­đen na ka­znu za­tvo­ra od tri go­di­ne i dva me­se­ca, kao i na nov­ča­nu ka­znu od 300.000 di­na­ra, dok je Mi­len­ko­vi­ću iz­re­če­na ka­zna od 16 me­se­ci i nov­ča­na glo­ba od 150.000 di­na­ra.

Su­di­ja je, obra­zla­žu­ći pre­su­du, re­kla da ve­će sma­tra da u rad­nja­ma op­tu­že­nih ne­ma ele­me­na­ta kri­vič­nog de­la tr­go­vi­ne lju­di­ma, za ko­ju ih je te­re­ti­lo tu­ži­la­štvo. Pre­ma is­ka­zi­ma ošte­će­nih, ka­ko je na­ve­la su­di­ja, vi­di se da je sve bi­lo do­bro­volj­no i da su ošte­će­ne zna­le da u bi­lo kom tre­nut­ku mo­gu da na­pu­ste po­sao.

Pri­li­kom od­me­ra­va­nja ka­zne, sud­sko ve­će je ima­lo u vi­du da je Mak­si­mo­vić vi­še­stru­ko osu­đi­van, tj. pet pu­ta, kao i da je Mi­len­ko­vić neo­su­đi­van. Ovo je pr­vo­ste­pe­na pre­su­da na ko­ju od­bra­na i tu­ži­la­štvo ima­ju pra­vo žal­be.

Bra­ni­lac op­tu­že­nih Du­šan To­do­ro­vić je re­kao da će ulo­ži­ti žal­bu na pre­su­du zbog vi­si­ne ka­zne.

Mak­si­mo­vić je ra­ni­je pri­znao da je po­sre­do­vao iz­me­đu de­vo­ja­ka i kli­je­na­ta u pro­sti­tu­ci­ji, ali je ne­gi­rao tr­go­vi­nu lju­di­ma u slu­ča­ju tri de­voj­ke.

Op­tu­že­ni se te­re­te da su od no­vem­bra 2015. do ja­nu­a­ra 2019. go­di­ne na raz­li­či­tim lo­ka­ci­ja­ma uče­stvo­va­li u do­go­va­ra­nju i or­ga­ni­zo­va­nju in­tim­nih od­no­sa de­vo­ja­ka ko­je su ra­di­le za njih i kli­je­na­ta. Mak­si­mo­vić je or­ga­ni­zo­vao pro­fe­si­o­nal­no fo­to­gra­fi­sa­nje tih že­na ra­di pre­zen­ta­ci­je kli­jen­ti­ma, ugo­va­rao vre­me, me­sto i iz­nos nov­ca za pru­že­ne sek­su­al­ne uslu­ge, or­ga­ni­zo­vao pre­voz de­vo­ja­ka do kli­je­na­ta i na­zad do sta­no­va u ko­ji­ma su ži­ve­le, i od njih uzi­mao 30 pro­ce­na­ta od za­ra­de.

No­vo hap­še­nje za pod­vo­đe­nje že­na

Be­o­grad­ska po­li­ci­ja je uhap­si­la I. Z. (26), osumnjičenog da je za­jed­no sa Vu­kom S. i S. L., ko­ji su pri­ve­de­ni pre ne­ko­li­ko da­na, i sa bra­ćom Uro­šem i Mi­lo­šem Pa­ni­ćem, ko­ji su u bek­stvu, or­ga­ni­zo­vao pro­sti­tu­ci­ju.

Pre­ma po­da­ci­ma iz is­tra­ge, ce­ne sek­su­al­nih uslu­ga su od­re­di­li osum­nji­če­ni, ko­ji­ma su ošte­će­ne odva­ja­le od 50 do 70 od­sto za­ra­de, a osta­tak za­dr­ža­va­le za se­be. Pro­ce­nat nov­ca ko­ji je pri­pa­dao ma­kro­i­ma osta­vlja­le su u ka­fi­ću u „Be­o­gra­du na vo­di” ili su po no­vac na adre­se u Ze­mu­nu do­la­zi­li osum­nji­če­ni i nji­ma bli­ske oso­be.

Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, bra­ća Uroš i Mi­loš Pa­nić, ko­ji su u vr­hu ovog lan­ca pro­sti­tu­ci­je, ima­li su do­ja­vu da će bi­ti uhap­še­ni pa su us­pe­li da se „sklo­ne” sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti pre po­li­cij­ske ak­ci­je. Ova bra­ća od­ra­ni­je su po­zna­ta jav­no­sti zbog ba­ha­tog po­na­ša­nja i na­sil­nič­ke vo­žnje sku­po­ce­nih auto­mo­bi­la kroz Be­o­grad.

Vaš komentar na ovo?

Ostavite komentar