NOVI BEOGRAD: U sta­nu Đ.B. (43) na­đe­ni dro­ga i oruž­je!

Pri­pad­ni­ci Po­li­cij­ske sta­ni­ce No­vi Be­o­grad uhap­si­li su Đ. B. (43) u či­jem je sta­nu u Ze­mu­nu za­ple­nje­no oko 20 ki­lo­gra­ma bilj­ne ma­te­ri­je za ko­ju se sum­nja da je ma­ri­hu­a­na, sa­op­šte­no je iz MUP-a Sr­bi­je.


Po­li­ci­ja je pre­tre­som sta­na za­ple­ni­la 42 pa­ke­ta sa ma­ri­hu­a­nom, ma­nju ko­li­či­nu ta­ble­ta MDMA, ke­su sa am­fe­ta­mi­nom, kao i 20 špri­ce­va sa ka­na­bi­so­vim uljem i va­gi­cu za pre­ci­zno me­re­nje. Ta­ko­đe, u sta­nu su na­đe­na i dva pi­što­lja sa pri­pa­da­ju­ćim okvi­ri­ma i de­vet me­ta­ka, kao i 1.000 evra i 40.000 di­na­ra ko­ji, ka­ko se sum­nja, po­ti­ču od pro­da­je nar­ko­ti­ka.

Sia.rs

Vaš komentar na ovo?

Ostavite komentar