Crnogorska mafija hara Beogradom, zidaju stanove prljavim novcem od prodaje droge

Kri­mi­na­l­ci iz Po­d­go­ri­ce, Ko­to­ra, Ba­ra i Bu­dve su pod po­li­ci­j­skom istra­gom zbog ku­po­vi­ne ne­kre­t­ni­na i otva­ra­nja ho­te­la i ugos­ti­te­lj­skih obje­ka­ta u srbijanskoj pre­sto­ni­ci  * Vi­še sto­ti­na mi­lio­na evra, ko­je su Cr­no­gor­ci s de­be­lim do­si­jei­ma ste­kli prodajom droge deci Srbije, opra­no je pre­ko gradnje ne­kre­t­ni­na u Beo­gra­du, i to najviše na Vračaru

Ka­ko na­vo­de, istra­ži­te­lji su utvr­di­li da su lju­di iz kri­mi­nal­nog mi­ljea su­sed­ne dr­ža­ve po­ku­po­va­li ne­kre­t­ni­ne u cen­tral­noj gra­d­skoj op­šti­ni, na Vra­ča­ru.

Šve­rc dro­ge i oružja

– Istra­ži­te­lji su ušli u trag pr­lja­vom no­v­cu ma­fi­je iz Cr­ne Go­re ko­jim je ku­po­va­no ze­mlji­šte i gra­đe­ni po­slov­no-sta­m­be­ni ko­m­ple­k­si. Kri­mi­na­l­ci iz Po­d­go­ri­ce, Ko­to­ra, Ba­ra i Bu­dve su pod po­li­ci­j­skom istra­gom zbog su­m­nje da ku­po­vi­nom ne­kre­t­ni­na i otva­ra­njem ho­te­la i dru­gih ugos­ti­te­lj­skih obje­ka­ta pe­ru su­m­nji­vo ste­čen no­vac – pre­no­se cr­no­go­r­ski me­di­ji.

Me­di­ji iz su­sed­ne dr­ža­ve pi­šu da po­li­ci­ja su­m­nja da je no­vac ko­ji su oni ula­ga­li u ne­kre­t­ni­ne ste­čen pro­da­jom dro­ge, uglav­nom ko­kai­na.
– Reč je o oso­ba­ma ko­je su u evi­de­n­ci­ja­ma cr­no­go­r­ske po­li­ci­je ozna­če­ni kao pri­pa­d­ni­ci kri­mi­nal­nih gru­pa. No­vac ko­ji je ulo­žen u ku­po­vi­nu ne­kre­t­ni­na, čak ce­lih spra­to­va lu­k­su­znih zgra­da u cen­tru Beo­gra­da, uglav­nom je za­ra­đen od šve­r­ca dro­ge, ali i oru­ž­ja – tvr­de izvo­ri upo­zna­ti s istra­gom po­li­ci­je, ne na­vo­de­ći ime­na onih ko­ji su pod lu­pom.

Ek­sklu­zi­v­ne lokacije

Sa­go­vor­ni­ci upo­zna­ti s pos­tu­p­kom na­vo­de i da, osim ku­po­vi­nom sta­no­va, pri­pa­d­ni­ci kri­mi­nal­nih gru­pa pr­ljav no­vac po­ku­ša­va­ju da uba­ce u le­gal­ne to­ko­ve ku­po­vi­nom ze­mlji­šta na atra­k­ti­v­nim lo­ka­ci­ja­ma i osni­va­njem gra­đe­vin­skih fi­r­mi. Pre­ko tih fi­r­mi, ka­ko na­vo­de, ula­ze u po­sao gra­d­nje sta­no­va, ku­ća, po­slov­nih pros­to­ra…

Osim na beo­gra­d­skom Vra­ča­ru, na­vo­di, pa­re po­ku­ša­va­ju da ope­ru i pre­ko sta­no­va u No­vom Sa­du, na Zla­ti­bo­ru i Ko­pao­ni­ku.
– I na osta­lim lo­ka­ci­ja­ma ku­pu­ju se isklju­či­vo sku­pe ne­kre­t­ni­ne na ek­sklu­zi­v­nim lo­ka­ci­ja­ma. Ne­re­t­ko za ove po­slo­ve oso­be s do­si­jeom an­ga­žu­ju po­zna­ni­ke ko­ji su či­sti, od­no­sno ne­ma­ju kri­mi­nal­ni do­si­je, ni­ti su na uda­ru za­ko­na i na taj na­čin po­ku­ša­va­ju da za­me­t­nu trag – obja­šnja­va­ju izvo­ri i do­da­ju da se na­j­če­šće kao ku­p­ci bi­ra­ju sr­p­ski dr­ža­vlja­ni.

Sa­go­vor­ni­ci iz istra­ge obja­šnja­va­ju da je pra­nje no­v­ca ozbi­lj­no kri­vi­č­no de­lo, na­ro­či­to ka­da je reč o mi­lio­n­skim izno­si­ma.
– Ne­kre­t­ni­ne na atra­k­ti­v­nim lo­ka­ci­ja­ma po­ku­ša­le su da ku­pe čak i vo­đe kri­mi­nal­nih kla­no­va, ali na­rav­no ne na svo­je ime, već na ime tre­ćih li­ca. Me­đu­tim, ova­kvim to­ko­vi­ma no­v­ca če­sto je te­ško ući u trag – pod­se­ti­li su sa­go­vor­ni­ci na ak­ci­je ko­je su na­vod­no ra­ni­je osu­je­će­ne.

Su­m­nji­vi poslovi
Ša­ri­ću i fu­d­ba­le­ru su­di se za pra­nje para

Su­đe­nje Da­r­ku Ša­ri­ću za pra­nje 22 mi­lio­na evra od šve­r­ca ko­kai­na ove ne­de­lje ula­zi u za­vr­šnu fa­zu i tu­ži­la­štvo i od­bra­na bi tre­ba­lo da po­č­nu sa izno­še­njem za­vr­šnih re­či pred pr­vu pre­su­du. Ta­ko­đe, pred Spe­ci­jal­nim su­dom u Beo­gra­du za isto kri­vi­č­no de­lo su­di se udo­vi­ci po­ko­j­nog Vi­to­mi­ra Ba­ji­ća, a u okvi­ru istog pos­tu­p­ka i bi­v­šem fu­d­ba­le­ru Zo­ra­nu Nje­gu­šu.

1 Comment

Ostavite komentar