NARODNE POSLANIKE NE INTERESUJE ZDRAVLJE I ŽIVOT GRAĐANA

Narodna Skupština Republike Srbije odbila je predlog inicijative predsednika Zelene stranke i narodnog poslanika, mr Gorana Čabradija, da se obrazuje „Komisija za utvrđivanje posledica industrijskog zagađenja voda, vazduha i zemljišta po zdravlje stanovnika grada Pančeva, oštine Bor, opštine Obrenovac, kao i stanovnika opština uz Veliki bački kanal (Vrbas, Kula, Crvenka, Sivac)“.

Ideja i namera, predsednika Zelene stranke i narodnog poslanika, mr Gorana Čabradija sastojala se u tome da se Komisija obrazuje kako bi se utvrdile činjenice vezane za uzročnike i stepen zagađivanja, kao i posledice po zdravlje stanovništva navedenih mesta.

Smatram da je ovim odbijanjem poslata loša slika kako narodni poslanici razmišljanju, tj. ne razmišljaju. Odbiti ovakvu inicijativu, koja je članom 74 Ustava Republike Srbije, a to je da „svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i potpuno obaveštavanje o njenom stanju“, lično smatram sramotnim. Dok se pojedinci bave pokušajem da se produži rok za nehumano gajenje životinja krznašica i štetno dejstvo na okolinu jedne takve industrije, sa druge strane se odbacuju inicijative da se mnogo veći i opasniji zagađivači stave pod kontrolu i utvrde same činjenice vezane za ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine u pojedinim delovima Srbije“, izjavio je mr Goran Čabradi.

Pitam se, da li su moje kolege narodni poslanici, uopšte svesni težine odbacivanja jedne ovakve inicijative? Nečinjenje dobrih, a to je odbacivanje ovog predloga, je jednako štetno kao i činjenje štetnih stvari, u ovom slučaju zagađenja i trovanja naših građana i životne sredine, uopšte. Pitam se, kome je u interesu da se o ovom pitanju ne raspravlja? Sramota!“, dodao je mr Goran Čabradi.

Zelena stranka je uvek podržavala i podržavaće sve inicijative i predloge svih mera i Zakona koji doprinose našim građanim i životnoj sredini, nebitno od koga takva ideja dolazi.

Ostaje potpuna misterija, zašto narodni poslanici nisu želeli da se obrazuje pomenuta Komisija i da se utvrde evidentno štetna dejstva koja su ostavila trag u pomenutim sredinama. Zelena stranka je jasna i odlučna u svojoj nameri da ova i slična pitanja i dalje pokreće i radi u interesu naroda i Države, a ne u interesu pojedinaca ili interesnih grupa.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
НАРОДНИ ПОСЛАНИК
Горан Чабради – Зелена странка
23. мај 2018. године
Б е о г р а д

ПРЕДСЕДНИЦИ

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

На основу члана 68, члана 150. став 1. и члана 192. став 2. Пословника Народне скупштине („Сл. гласник РС, број 20/12), подносим Предлог одлуке о образовању Комисије за утврђивање последица индустријског загађења вода, ваздуха и земљишта по здравље становника града Панчева, општине Бор, општине Обреновац, као и становника општина уз Велики бачки канал (Врбас, Кула, Црвенка, Сивац), с предлогом да се, сходно члану 167. и 193. Пословника донесе по хитном поступку.

НАРОДНИ ПОСЛАНИК

мр Горан Чабради

На основу члана 8. Став 1. Закона о Народној скупштини („Сл. гласник РС, број 9/10) и члана 68. Пословника Народне скупштине („Сл. гласник РС, број 20/12),

Народна скупштина Републике Србије на , одржаној године донела је:

о д л у к у

о образовању Комисије ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ИНДУСТРИЈСКОГ ЗАГАЂЕЊА ВОДА, ВАЗДУХА И ЗЕМЉИШТА ПО ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИКА ГРАДА ПАНЧЕВА, ОПШТИНЕ БОР, ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ, КАО И СТАНОВНИКА ОПШТИНА УЗ ВЕЛИКИ БАЧКИ КАНАЛ (ВРБАС, КУЛА, ЦРВЕНКА, СИВАЦ)

  1. Образује се Комисија за утврђивање последица индустријског загађења вода, ваздуха и земљишта по здравље становника града Панчева, општине Бор, општине Обреновац, као и становника општина уз Велики бачки канал (Врбас, Кула, Црвенка, Сивац) (у даљем тексту: Комисија).

  2. Комисија се образује из реда народних посланика.

  3. За председника Комисије предлажем Ивану Стојиљковић, председницу Одбора за заштиту животне средине, која ће предложити састав Комисије.

  4. Задатак Комисије је да утврди чињенице везане за узрочнике и узроковаче и степен загађивања, као и последице по здравље становништва наведених места. На првој конститутивној седници Комисија је дужна да утврди методологију рада.

  5. Председница Народне скупштине, на предлог Комисије може да ангажује научне и стручне институције, као и научнике и стручњаке ради помоћи у раду Комисије и ради проучавања појединих питања из надлежности Комисије.

  6. Комисија има обавезу да информише Народну скупштину о својим активностима и напретку рада, периодично на свака три месеца. Комисија је дужна да поднесе Народној скупштини први прелиминарни извештај са предлозима мера до краја маја 2019. године.

  7. Ова одлука ступа на снагу објављивањем у „Службеном гласнику Републике Србије“

РС број

У Београду ________2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИЦА

Маја Гојковић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I Правни основ за доношење одлуке

Правни основ за доношење одлуке је члан 68, члан 150. став 1. и члан 192. став 2. Пословника Народне скупштине, којим је предвиђено да Народна скупштина може да образује комисију на предлог народног посланика, као једног од Уставом предвиђених предлагача закона и другог општег акта.

II Разлози за доношење одлуке

Комисија се образује како би се утврдиле чињенице везане за узрочнике и узроковаче и степен загађивања, као и последице по здравље становништва наведених места. Вишедеценијски немар и небрига целог друштва имају за директну последицу загађење ваздуха, земљишта и вода на наведеним локацијама, и то првенствено као последицу деловања генератора загађења (индустрије) и то нарочито: за Панчево – петрохемијски комплекс, за Бор – рударско топионичарски басен, за Обреновац – термоелектрана Никола Тесла А и Б, и за општине око Великог Бачког канала – различите индустрије (уља и биљних масти, индустрије шећера, месне индустрије).

Последице загађења животне средине на здравље становништва на овим територијама никада нису испитане, и постоји оправдана сумња да постоји директна последица – повећање броја оболелих у тим општинама.

Са друге стране, ово је и обавеза државе: држава Србија својим грађанима гарантује право на здраву животну средину (Устав Републике Србије, члан 74.) и „свако има право на здраву животну средину и потпуно обавештавање о њеном стању“.

III Објашњење основних правних института и појединачних решења

Комисија се образује из реда народних посланика, представника политичких група и независних посланика у Народној скупштини.

Задатак Комисије је наведен у разлозима за доношење одлуке.

Комисија треба да изврши задатак у року који је предвиђен овом одлуком. У истом року Комисија је дужна да поднесе извештај Народној скупштини са предлогом мера.

IV Процена финансијских средстава потребних за спровођење ове одлуке

За спровођење ове одлуке обезбеђена су средства у буџету Републике Србије.

V Разлог за доношење по хитном поступку

Доношење ове одлуке по хитном поступку дефинисано је чланом 167. и 193. Пословника и омогућиће да Комисија одмах у оквиру својих надлежности истражи узрочно последичну везу између загађивача, последица по живот и здравље становништва и животну средину и здравствену исправност пољопривредних производа из насељених места и њихових атара на подручју означеном у овој одлуци.

Podeli ovo: